Matomo

Този уебсайт използва услугата за уеб анализ с отворен код Matomo. Бисквитките на Matomo се съхраняват въз основа на чл. 6, ал. 1 буква а от ОРЗД.

Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт няма да бъде разкривана на трети страни. Бисквитките на Matomo се задават изключително с вашето активно съгласие. Можете да зададете избора на бисквитките, които да се съхраняват, като направите съответната настройка в софтуера на браузъра си или като използвате изскачащия банер за бисквитки. Ако сте дали съгласието си за задаване на бисквитките Matomo, те ще останат на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете или не оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за настройване на определени или всички бисквитки по всяко време и безусловно тук

Google Tag Manager

thyssenkrupp Материалс България ООД използва Google Tag Manager. Google Tag Manager не събира лични данни. Google Tag Manager служи за задействане на други маркери, които от своя страна събират данни при определени обстоятелства. Той обаче не осъществява достъп до тези данни. Ако бъде извършено деактивиране на ниво домейн или бисквитки, деактивирането остава за всички маркери за проследяване, които са въведени чрез Google Tag Manager. Бележката за поверителност на Google за Google Tag Manager можете да намерите тук: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google reCAPTCHA

thyssenkrupp Материалс България ООД използва Google reCAPTCHA. Доставчикът на тази функция е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google reCAPTCHA ни позволява да проверяваме дали дадено въвеждане в интернет страниците ни (например при използване на формуляр за контакт) е извършено от човек или от компютърна програма.

За целта Google reCAPTCHA анализира поведението на посетителя в интернет страницата въз основа на различни признаци. Този анализ започва автоматично в момента, в който посетителят осъществи достъп до интернет страницата. При него Google reCAPTCHA анализира различни данни (например IP адреса, времето на престой на посетителя в интернет страницата, движенията на мишката в интернет страницата). Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Законният ни интерес се състои в това да идентифицираме дали функциите на уебсайта ни (например използването на формуляр за контакт) се използват от човек или машина и да се защитим от злоупотреба или шпионаж чрез компютърна програма и нежелани имейли.

Събираните за анализа данни се предават на Google Inc. (основание: Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ).

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google Inc. ще намерите на следните връзки:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Формуляр за контакт

За да отговори на искането Ви, thyssenkrupp Материалс България ООД обработва следните данни за Вас, при условие че сте ги посочили във формуляра за контакт: обръщение, собствено име, фамилно име, имейл, улица, пощенски код, град, телефонен номер, както и съдържанието на искането Ви. Личните Ви данни предаваме на получател, когато това се изисква за изпълнение на искането Ви. Правното основание за обработването на личните Ви данни зависи от искането Ви и може да произтича от договор с Вас (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД) или нашия законен интерес да Ви предлагаме добра услуга въз основа на баланс на интересите (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). Нашето управление на формуляра за контакт се подпомага от доставчиците ни на ИТ услуги като обработващи личните данни. Обработваме личните Ви данни, ако обработването се основава на Вашето съгласие, докато не го оттеглите, или ако обработването се основава на баланс на интересите – докато не възразите срещу него или за целите на искането Ви до неговото изпълнение. Няма да можем да обработим искането Ви, ако не посочите данни за контакт с Вас, както и данни за неговото разбиране и обработване. Другите данни се предоставят доброволно. Тази услуга е насочена само към лица над 18 години.

Когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД), можете да го оттеглите по всяко време, което ще важи занапред. Когато обработваме личните Ви данни въз основа на баланс на интересите (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД), можете да възразите срещу обработването по всяко време, което ще важи занапред.

Освен това обработваме информацията на „препращащия“ в рамките на изпол��ването на формуляра за контакт от Ваша страна (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), която се изтрива след максимум 4 седмици. Формулярът за контакт не може да се използва технически, без да се събере тази информация.

Вашите права при защитата на данните

Имате право да получите информация от нас за съответните лични данни, както и правото на корекция, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните, а в случай на обработване съгласно чл. 6, ал. 1, буква д) и е) от ОРЗД имате също и правото на възражение срещу обработването. Ако сте ни дали съгласието си за обработването на личните Ви данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, буква a) от ОРЗД, можете да го оттеглите по всяко време, без това да засегне законността на извършеното до този момент обработване въз основа на това съгласие. Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните.

Администратор за събирането и обработването на личните данни е:

thyssenkrupp Материалс България ООД

СПЗ Враждебна
1839 София
България
Телефон: +359 2 942 78 72

Имейл: office@thyssenkrupp-jupiter.com

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на адрес:

thyssenkrupp Материалс България ООД

СПЗ Враждебна
1839 София
България
или да изпратите имейл на: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Обхват и промени на тази декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност важи само за използването на предлаганите от нас интернет страници. Тя не важи за уебсайтовете на други доставчици на услуги, към които правим препратки само чрез връзка. Не носим отговорност за декларации и указания на трети страни, които не са свързани с нашия уебсайт.

Запазваме си правото от време на време да коригираме настоящите правила за поверителност на данните в съответствие с бъдещите промени по отношение на събирането и обработването на лични данни.

Интелектуална собственост и права на ползване

Съдържанието, включително изображенията и оформлението на уебсайта на thyssenkrupp Материалс България ООД , попадат под законите за защита на авторското право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Чрез този уебсайт не се предоставя лиценз за използване на интелектуалната собственост на цялата група на thyssenkrupp Материалс България ООД . По-конкретно не е разрешено размножаването, разпространението, пресъздаването, предаването, преработването, промяната и друго използване на съдържанието на уебсайта за търговски цели без писменото разрешение на thyssenkrupp Материалс България ООД .

Отговорност

Информацията, която thyssenkrupp Материалс България ООД Ви предоставя в този уебсайт, е компилирана възможно най-старателно и се актуализира непрекъснато. Въпреки положеното максимално старание при нейната проверка не може да се гарантира, че в съдържанието на уебсайта няма грешки. Поради това thyssenkrupp Материалс България ООД изключва всякаква отговорност или гаранция по отношение на точността, пълнотата и актуалността на предоставената в този уебсайт информация. Съдържанието не представлява обещание или гаранция по отношение на продуктите ни, особено по отношение на тяхната продаваемост или договорна годност за определена цел. Доколкото интернет страниците ни съдържат прогнозни твърдения, те се основават единствено на мнения и евентуално на предварителни оценки или допускания на ръководството на thyssenkrupp Материалс България ООД и са изложени на рискове и несигурност. thyssenkrupp Материалс България ООД не е задължена да актуализира такива прогнозни твърдения. thyssenkrupp Материалс България ООД си запазва правото по всяко време без предизвестие да извършва промени или допълнения в предоставената информация или данни.

Възможно е този уебсайт да препраща чрез хипервръзки към уебсайтове на доставчици трети страни. thyssenkrupp Материалс България ООД няма влияние върху съдържанието на уебсайтовете на доставчиците трети страни. Поради това thyssenkrupp Материалс България ООД изключва изрично всяка отговорност за съдържанието и практиките за защита на данните насвързаните чрез такива връзки уебсайтове на трети страни. Препоръчваме Ви да прочетете правилата и условията и декларациите за поверителност на тези доставчици, преди да използвате съответните уебсайтове.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички използвани в уебсайта на thyssenkrupp Materials Services GmbH марки са защитени от закона за марките и не може да се използват без писменото разрешение на техния притежател. Това важи преди всичко за фирмените лога и знаците.